Verhuurvoorwaarden

 

Huurovereenkomst

Alle vermelde huurprijzen* zijn exclusief:

 • 21% BTW en 6% risicodekking
 • Transportkosten en kilometerheffing 

*De huurprijzen zijn gebaseerd op max. 8 draaiuren per dag (1 week = 5 werkdagen). Bij overuren worden deze procentueel in meerdering gebracht. Voor machines die intensief ingezet worden (2 of 3 shiften), worden speciale prijzen berekend, gelieve ons te contacteren indien dit het geval is.

*De vermelde prijzen en afmetingen zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Deze kosten zijn voor de rekening van de gebruiker:

 • Kost van de verbruikte brandstof (indien zelf niet getankt)
 • Smeermiddelen en bandenreparatie
 • Beitelbreuk bij gebruik van breekhamers
 • Slangreparatie anders ontstaan dan door slijtage

Extra kosten die kunnen aangerekend worden voor de rekening van de gebruiker:

 • Bij sterk vervuilde machines kunnen reinigingskosten aangerekend worden. 
 • Bij verlies van contact- en of deursleutels van het gehuurde goed wordt een forfait aangerekend van €15,00. 
 • Tijdelijke onderbreking (verlof of overmacht) dient meteen meegedeeld te worden per telefoon of mail zodat wij een huurstop kunnen inlassen. Indien u dit niet doet, loopt het huurcontract gewoon door en worden de onderbrekingen niet in mindering gebracht. Gemelde onderbrekingen worden in mindering gebracht op de eindfactuur. 
 • Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient per telefoon, mail of via de website te worden meegedeeld. Indien u dit niet doet, loopt het huurcontract gewoon door. Ze eindigt dan op de dag van terugkomst van dit goed in onze werkhuizen.

Zodra het gehuurde toestel ter beschikking is gesteld aan de huurder is hij volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het in huur genomen toestel en is het gebruik ervan voor zijn rekening en risico. Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden terzake. 

De huurder is tot 72 uur voor de start en 72 uur na het beëindigen van de huur aansprakelijk voor de machine. De huurder moet voor deze periode de nodige voorzieningen treffen met betrekking tot het aanvragen van parkeerverbod, signalisatie, bereikbaarheid van de machines. 

De huurder dient steeds als een goede huisvader te zorgen voor het gehuurde materiaal. Dit omvat o.a. volgende zaken:

 • Indien aan het gebruikte goed door de huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is de huurder verplicht CEBEKO hiervan bij aanvang van de overeenkomst in kennis te stellen.
 • De huurder zal het toestel op deskundige wijze gebruiken, slechts conform het doel waarvoor deze is opgemaakt.
 • Voor aanvang van de werkdag dienen de uitrustingen en de oliepeilen van de machine geïnspecteerd te worden door de machinist. 
 • In de winterperiode moet het water van de asfaltwalsen afgelaten worden.
 • Bij het huren van een hoogwerker/schaarlift is de huurder zelf verantwoordelijk voor de nodige opleidingsattesten en het aanschaffen/dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. 
 • De huurder dient zelf zorg te dragen voor vergunningen, geschikte rijbewijzen, bekwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele daarmee verbonden kosten zijn voor rekening van de huurder.
 • Ga bij het verlaten van de werf na of de machine veilig staat voor het verkeer, de arm volledig op de grond staat en alle hydraulische cilinders zoveel mogelijk ingetrokken zijn (uitgezonderd hoogwerkers).
 • Bij grondverzetmachines let u erop dat alle accessoires zoals bakken en breekhamers veilig zijn opgeborgen, best onder het steunblad of met de arm in rust er bovenop. Op die manier voorkomt u diefstal en kunnen de chauffeurs onmiddellijk de machines opladen zonder tijdverlies. 
 • Als u tijdens het huren merkt dat er zich een technisch probleem voordoet of dat de machine aan een onderhoudsbeurt toe is (zie sticker in de cabine of motorcompartiment), neem dan onmiddellijk contact op met onze servicedienst. Wij informeren u dan meteen wanneer er een servicemonteur kan langskomen.
 • Indien u zelf instaat voor het transport, zorg er dan voor dat:
  ​​- Het laadvermogen toereikend is:
  - U goedgekeurde blindmaterialen gebruikt:
  - De maximale transporthoogte niet overschreden wordt.
 • Bij diefstal van het toestel, het vaststellen van schade of enig defect aan het toestel, is de huurder verplicht CEBEKO van op de hoogte te stellen.

Andere belangrijke verhuurvoorwaarden:

 • Hoogwerkers en schaarliften zijn verboden te gebruiken bij zandstraalwerken. 
 • Stilstand wordt uitsluitend vooraf overeengekomen en nooit achteraf in mindering gebracht. 
 • Prijswijzigingen zijn voorbehouden evenals wijzigingen in de risicobedekkingsvoorwaarden.
 • De minimum huurperiode is één dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder.
 • Het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden.
 • In elk geval erkent de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.

Wij nemen afstand van alle verantwoordelijkheid in geval van verbalisering of ongeval.
CEBEKO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van afwijkende gegevens.

Transport

Op aanvraag van de huurder kunnen onze diensten het gehuurde goed ter plaatse leveren met een vrachtwagen, laden en lossen inbegrepen, exclusief kilometerheffing en tolwegen. De transportkosten zijn afhankelijk van de locatie. 

Verzekering

Al onze machines zijn verzekerd tegen machinebreuk. Huurprijzen zijn steeds exclusief 6% risicodekking. CEBEKO waarborgt dekking in machinebreuk binnen de grenzen van de polis. Voorwaarden opvraagbaar bij aanvraag.

Verzekerde waarborgen:

 • Vallen, stoten en botsen 
 • Wind, storm, vorst en kruien van ijs
 • Materiaal fouten
 • Warm- of vastlopen
 • Brand
 • Inslag door bliksem
 • Schade aan de machine
 • Diefstal, uitgezonderd grove nalatigheid

Uitgesloten dekkingen:

 • Vandalisme
 • Schade of defecten te wijten aan onvakkundig of verkeerd gebruik.
 • Schade veroorzaakt door intoxicatie of dronkenschap
 • Schade door instorten van gebouwen of bouwwerken
 • Verduistering of misbruik van vertrouwen
 • Takelkosten
 • Schade aan derden
 • Franchise (of vrijstelling)
Type machine  Aangegeven waarde Forfaitaire franchise ten allen tijde ten laste van
A < €40.000 € 500
B € 40.000 - € 75.000 € 750
C € 75.000 - € 100.000 € 1.000
D € 100.000 - € 125.000 € 1.500
E € 125.000 - € 150.000 € 2.500
F € 150.000 - € 175.000 € 4.000
G > €175.000 € 5.000

   

 

 

 

 

 


Wanneer de prijs van de schade kleiner is dan de franchise wordt gewoon de schade gefactureerd. Pas wanneer de schade groter is dan de franchise treedt de dekking op.

Betalingsvoorwaarden

 • Nieuwe klanten worden gevraagd een voorschot te betalen dat berekend wordt op basis van de verwachte huurtermijn.
 • Klachten betreffende de factuur dienen uiterlijk binnen de acht dagen aan de verhuurder te worden medegedeeld hetzij per aangetekende brief, fax of e-mail met ontvangstbevestiging.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, kunt u steeds contact met ons opnemen.

CEBEKO
Ringaertstraat 16
8820 Torhout
050 21 49 35
info@cebeko.be